• 0
Гіпотеза про економічні цикли Фібоначчі

FIBONACCI CYCLES HYPOTHESIS

ГІПОТЕЗА ПРО ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ ФІБОНАЧЧІ

Сергій РОГОВСЬКИЙ
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Serhiy ROHOVS’KYI,
SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше
  • 0
Теоретико-методологічні засади формування трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної економіки

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МІКРОРІВНІ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

THEORETICAL AND PRACTICAL BASES OF TRANSFER PRICING FORMATION AT THE MICROLEVEL IN TERMS OF NATIONAL ECONOMY

Оксана ДЕСЯТНЮК
,
доктор економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Oksana DESYATNIUK,
Doctor of Economics,
Ternopil’ National Economic University

Ольга ЧЕРЕВКО,
Тернопільський національний економічний університет

Olga CHEREVKO,
Ternopil’ National Economic University
Детальніше
  • 0
Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства за умов глобалізації та євроінтеграції

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

DEVELOPMENT OF ENTERPRISE POTENTIAL INCREASE STRATEGY IN TERMS OF GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION

Ольга ГОНЧАР
,
кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Olha HONCHAR,
PhD in Economics,
Khmelnytsky National University
Детальніше
  • 0
Розвиток агропродовольчих секторів Болгарії, Польщі та Румунії в умовах поглиблення євроінтеграції

РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ СЕКТОРІВ БОЛГАРІЇ, ПОЛЬЩІ ТА РУМУНІЇ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

THE DEVELOPMENT OF AGROFOOD SECTORS OF BULGARIA, POLAND AND ROMANIA IN THE CONTEXT OF INTENSIFICATION OF EUROPEAN INTEGRATION

Володимир ОЛЕФІР
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки і прогнозування НАН України, Київ

Volodymyr OLEFIR,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Аналіз стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України

АНАЛІЗ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF THE SATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Світлана МІНАКОВА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний морський університет

Svitlana MINAKOVA,
PhD in Economics,
Odessa National Maritime University
Детальніше
  • 0
Аналіз доцільності використання сучасних інструментів контролінгу витрат на молокопереробних підприємствах

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

THE ANALYSIS OF FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION OF MODERN COST CONTROLLING INSTRUMENTS AT MILK PROCESSING ENTERPRISES

Анна ПАСКАЛОВА
,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Anna PASKALOVA,
SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Детальніше
  • 0
Підхід до формування стратегії забезпечення ефективної зайнятості

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

APPROACH TO BUILDING A STRATEGY TO ENSURE EFFECTIVE EMPLOYMENT

Ірина ШУБАЛА
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Irina SHUBALA,
PhD in Economics,
Lutsk National Technical University
Детальніше