Methodological Foundations of Scenario Based Forecasting of The Development of Ukraine’s Transport-Road Complex

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SCENARIO BASED FORECASTING OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINE’S TRANSPORT-ROAD COMPLEX

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Natalia KUDRYTSKA
,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Наталія КУДРИЦЬКА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

The paper presents methodological foundations of scenario based forecasting of the development of Ukraine’s transport-road complex under modern economic conditions. The development characteristic is provided by three scenarios: inertial, moderate development and innovative. The author provides a forecast of the volume of investments in fixed capital of the activity of Transport and Communications in Ukraine for the period until 2015 with the use of two approaches based on expert estimates of the forecast of Ukraine’s gross domestic product presented by the British audit company Ernst&Young and Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine.

У статті представлено методологічні засади сценарного прогнозування розвитку транспортно-дорожнього комплексу України в сучасних економічних умовах, дано характеристику розвитку за трьома сценаріями: інерційним, помірного розвитку та інноваційним. Розроблено прогноз обсягів інвестицій в основний капітал економічної діяльності «Транспорт і зв’язок» України на період до 2015 року з використанням двох підходів, заснованих на експертних оцінках прогнозу валового внутрішнього продукту України, представлених британською аудиторською компанією Ernst & Young та Інститутом економіки та прогнозування Національної академії наук України.
Детальніше
Моделювання трансмісії кризових явищ в економіці України

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСМІСІЇ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

TRANSMISSION OF CRISIS PHENOMENA MODELLING IN UKRAINIAN ECONOMY

Ганна ЯЦЕНКО
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Hanna YATSENKO,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

На основі використання методології економетричного моделювання для оцінки ймовірності настання кризових явищ в економіці України визначено, що передавальними ланками таких явищ можуть виступити торгові, фінансові канали і спільність макроекономічних параметрів (через відповідні показники). Проаналізовано можливий негативний вплив на розвиток економіки України за кожним з виокремлених каналів трансмісії кризових явищ і запропоновано заходи щодо обмеження такого впливу.

The probability of crisis phenomena in the Ukrainian economy is estimated by the econometric modelling. It is defined that trade, financial channels and economic factors can be discussed as transfer elements of such phenomena. The possible negative influence on development of Ukraine’s economy of these transmission channels is analysed, and a set of measures to reduce this influence is proposed.
Детальніше
Розробка механізму управління дебіторською заборгованістю підприємства: концептуальний підхід

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

DEVELOPMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE CONTROL MECHANISM AT ENTERPRISE: CONCEPTUAL APPROACH

Володимир ГУНЯ
,
кандидат економічних наук,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Volodymyr GUNYA,
PhD in Economics,
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Василь БЄЛОЗЕРЦЕВ,
кандидат економічних наук,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Vasyl BIELOZERTSEV,
PhD in Economics,
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Статтю присвячено дослідженню проблем управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища. Визначено основні фактори впливу на динаміку та якість дебіторської заборгованості та запропоновані напрямки їх врахування при управлінні дебіторською заборгованістю підприємства. Розроблено механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства з урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

The article describes the investigation of problem of accounts receivable control at enterprise in changing conditions of outer and inner environment. The main factors of influence at dynamic and quality of accounts receivable have been determined and methods of its accounting at accounts receivable control at enterprise have been proposed. Enterprise accounts receivable control mechanism has been developed considering factors of outer and inner environment of enterprise.
At present conditions of business increase of enterprise accounts receivable amount is observed. Accounts receivable takes important place in turnover structure of many enterprises. At present mutual settlement of accounts between enterprises is characterized by essential part of accounts receivable and payable for goods in their turnover assets and current obligations. Extreme deterioration of finance situation at enterprises during last years was caused by problems of their credit activity and accounts receivable control. All abovementioned demands development of theoretical and practical recommendations concerning accounts receivables control on new basis and actualize the necessity of theoretical and practical investigation of accounts receivable control problems at enterprises.
Детальніше
Передумови інтеграції ризиків до системи об’єктів внутрішнього контролю туристичних підприємств

ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ РИЗИКІВ ДО СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

BACKGROUND OF IMPLEMENTATION RISKS INTO SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OBJECTS ON TRAVEL COMPANIES

Анна ДЕНИСЕНКО
,
Київський національний торговельно-економічний університет

Anna DENYSENKO,
Kyiv National University of Trade and Economics

У статті розглянуто специфіку ризиків та особливості їх прояву під час здійснення туристичної діяльності. Визначено характеристики ризиків, які необхідно враховувати при їх розгляді як об’єкта контролю на туристичному підприємстві.

The article deals with the specific risk characteristics and features of their influence on the activities of travel companies. The characteristics of risks that must be taken into consideration as an object of control in travel companies are recognized.
Детальніше
Діалектика розвитку систем

ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ СИСТЕМ

SYSTEMS DEVELOPMENT DIALECTICS

Світлана СУДОМИР
,
кандидат економічних наук,
відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Svitlana SUDOMYR,
PhD in Economics,
Separated subdivisions of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhanskiy Agricultural Institute»

Узагальнено точки зору науковців на розкрит-тя окремих положень системної цілісності та обґрунтовано власне бачення забезпечення розвитку окремих теоретико-методологічних засад системного спрямування. На основі систематизації позиції науковців виявлено неоднозначність у підходах та розкриття сутності поняття «система». Доведено, що в соціально-економічних системах головним системоутворюючим критерієм повинна бути цільова спрямованість у напрямі забезпечення динамічного, стратегічного, конкурентоспроможного розвитку різних організаційних утворень, забезпечення високого рівня життя людей.
Запропоновано власне визначення поняття «система», що розглядається як сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих елементів, які утворюють системну цілісність і в якій кожний елемент бере на себе властивості системи. При такому розумінні системи створюються передумови для забезпечення в часовому вимірі і в просторі рівноважної збалансованої рухомості системи як цілісності в забезпеченні синергетичного ефекту.
Запропонований методологічний підхід до розкриття сутності поняття «система» та обґрунтування головного системоутворюючого критерію сприятиме підвищенню рівня системи менеджменту та її підсистем.

We generalize the scientists’ points of view to disclose certain provisions of systemic integrity and substantiate our own vision of development some theoretical – methodological principles of system orientation. Based on the systematic position of scientists we discover ambiguity in approaches and essence disclosure of the concept system. It is proved that the socio-economic systems main backbone criterion should be aimed on providing dynamic, strategic-competitive development of different organizational structures and humans’ well-being.
We develop our own definition of the notion of system where we consider the system as a set of interrelated and interacting elements that establish the system integrity and where each element assumes the properties of the system. According to such system comprehension prerequisites are created for providing in the time dimension and space equilibrium balanced system mobility as integrity to provide a synergistic effect.
The proposed methodological approach towards disclosing the notion of the concept system and rationale the key systems – creating criteria will contribute to the validity of the management system and its subsystems, what will increase the management level of organizational units.
Детальніше
Маркетинг нефтепродуктов Азербайджана

МАРКЕТИНГ НЕФТЕПРОДУКТОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

AZERBAIJAN’S OIL PRODUCTS MARKETING

Кямран КЕРИМОВ
,
Азербайджанская государственная нефтяная академия, Баку

Kyamran KERIMOV,
Azerbaijan State Oil Academy, Baku

В статье на основе многолетних статистических, отчетных и учетных данных проанализированы основные показатели работы нефтеперерабатывающих предприятий, производство основных видов нефтепродуктов; объем, структура и география их экспорта; средняя цена экспортируемых продукций, выявлены соответствующие резервы и предложены пути их рационального использования.

On the basis of long-term statistical, reporting and registration data it is analysed the main indicators of work of the oil processing enterprises, production of main types of oil products; volume structure and geography of their export; the average price of exported production, the corresponding reserves are revealed and ways of their rational use are offered.
Детальніше
Критичний аналіз змін в обліку статутного капіталу

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН В ОБЛІКУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

CRITICAL ANALYSIS THE CHANGES IN THE AUTHORIZED CAPITAL ACCOUNTING

Валентина ОРЛОВА
,
кандидат економічних наук,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Valentyna ORLOVA,
PhD in Economics,
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Софія КАФКА,
кандидат економічних наук,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Sofiуa KAFKA,
PhD in Economics,
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Зміни бухгалтерського обліку господарських операцій, активів, капіталу та зобов’язань підприємств України головним чином спричинені нововведеннями податкового законодавства. Такі зміни останнім часом торкнулися статутного капіталу, тому в статті здійснено критичний аналіз цих змін в обліку статутного капіталу та зроблено пропозиції з його удосконалення. У цілому недоцільно вносити науково необґрунтовані зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку для задоволення потреб податкових органів.

Changes in accounting transactions, assets, equity and liabilities of enterprises in Ukraine are mainly caused by the tax legislation innovations. Such changes have touched recently the authorized capital, so the article presents a critical analysis of such changes in the accounting for share capital and the suggestions for its improvements. Generally it is not advisable to make scientifically unjustified changes to the Plan of accounts to meet the needs of the tax authorities.
Детальніше