• 0
Сучасний стан розвитку кредитних спілок України

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

THE CURRENT STATE OF UKRAINIAN CREDIT UNION’S DEVELOPMENT


Оксана ЄЛІСЄЄВА,
доктор економічних наук,
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара

Oksana YELISEYEVA,
PhD Economics,
Oles Honchar Dnipropetrovsk
National University

Герман СТОЯНОВ,
Дніпропетровський
національний університет
імені Олеся Гончара

German STOYANOV,
Oles Honchar
Dnipropetrovsk
National University

Статтю присвячено економіко-статистичному аналізу сучасного стану й тенденціям розвитку кредитних спілок України. Досліджуються показники діяльності кредитних спілок протягом 2005-2012 років. Висвітлено основні проблеми, що заважають розвитку кредитних спілок в Україні.

The article is dedicated to the analysis of the contemporary situation on Ukraine’s market of credit unions during 2005-2012 years. In some developed countries in the world the position of credit unions as financial institutions is strong enough. As well credit unions are spread in Scandinavian and Balkan peninsular countries, Canada, USA, France, Belgium and other modern economics countries.
Детальніше
  • 0
Методичні і прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві

МЕТОДИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ БАНКУ ЗА КРЕДИТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

METHODICAL AND APPLIED ASPECTS TO DETERMINE THE INTEREST RATE FOR BANK LOANS TO IMPLEMENT INNOVATIVE PROJECTS IN AGRICULTURAL PRODUCTION


Любов ХУДОЛІЙ,
доктор економічних наук,
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України, Київ

Lyubov KHUDOLIY,
PhD Economics,
National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Ольга ФАЙЧУК,

Національний університет
біоресурсів і природокористування
України, Київ

Olga FAYCHUK,
National University
of Life and Environmental
Sciences of Ukraine, Kyiv

Статтю присвячено розробці методики оцінки величини банківського відсотка на кредити для впровадження інноваційних проектів в аграрному секторі економіки, що враховує не лише ступінь їх ризику, а й міру інноваційності. Запропоновано метод обчислення індексу інноваційності проектів та підприємств, що ґрунтується на нормі доходності авансованого
капіталу.

Development of methodology for assessing the value of bank interest on loans for the implementation of innovative projects in the agricultural sector, taking into account not only the degree of risk, but also as innovation are examined in the article. The method of calculating the index of innovative projects and enterprises based on rate of return on capital advanced is proposed.
Детальніше
  • 0
Система екологічного страхування ризиків у водогосподарсько-меліоративному комплексі України: методологічні аспекти


СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

SYSTEM OF ECOLOGICAL INSURANCE OF RISKS IN HYDRO ECONOMIC AND LAND-RECLAMATION COMPLEX OF UKRAINE: METHODOLOGICAL ASPECTS


Людмила ГРАНОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Херсонський державний аграрний
університет

Lyudmyla GRANOVSKA,

PhD Economics,
Kherson State
Agrarian University

Ріма КИСЕЛЬОВА,

кандидат економічних наук,
Херсонський державний аграрний
університет

Rima KYSELIOVA,

PhD Economics,
Kherson State
Agrarian University

Обґрунтовано алгоритм ідентифікації еколого-економічних ризиків використання водогосподарсько-меліоративних об'єктів і меліорованих земель. Запропоновано організаційно-економічний механізм впровадження системи екологічного страхування у водогосподарсько-меліоративний комплекс. Розроблено модель процедури екологічного страхування в системі водогосподарської діяльності.

The algorithm for identifying environmental and economic risks of hydro economic and land-reclamation facilities and reclaimed lands is grounded. The organizationaleconomic mechanism of implementation of environmental insurance in hydro economic and land-reclamation complex is offered. The procedure model of environmental insurance in the system of water management is worked out.
Детальніше
Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства

ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ДОХОДІВ НА ЗАСАДАХ ФІСКАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

TAXATION OF INDIVIDUALS WITH HIGH INCOMES BASED ON THE FISCAL PARTNERSHIP

Ганна КОТІНА
,
кандидат економічних наук,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ganna KOTINA,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Алла СЛАВКОВА,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Alla SLAVKOVA,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Марина СТЕПУРА,
кандидат економічних наук,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Maryna STEPURA,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Досліджено проблеми узгодження взаємовідносин між платниками податків і державою в процесі справляння особистого прибуткового податку та забезпечення прав і обов’язків платників. Систематизовано платників за рівнем доходу та фіскального значення. Обґрунтовано необхідність запровадження індивідуального підходу до обслуговування платників з високим рівнем доходів, визначено критерії їх відбору на основі світового досвіду оподаткування великих платників податків. Запропоновано структуру та принципи організації податкового супроводу платників з високим рівнем доходів у системі єдиного офісу обслуговування великих платників податків в Україні.

The problems of coordination of relationship between taxpayers and the state in the process of collecting personal income tax and promotion of taxpayers’ rights and obligations have been investigated. PIT payers in terms of revenue and fiscal value have been systematized. The necessity of introducing an individual approach to high-income taxpayers has been grounded. The criteria for their selection on the basis of international experience in taxing big taxpayers have been determined. The structure and principles of tax assistance of high-income taxpayers in the system of a single big taxpayer’s assistance service in Ukraine have been developed.
Детальніше
Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року

БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН СНД: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008 РОКУ

BANKING SYSTEMS OF THE CIS COUNTRIES: CURRENT CONDITION AND INFLUENCE OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2008 YEAR

Богдана СТЕПАНЕНКО-ЛИПОВИК
,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Bogdana STEPANENKO-LYPOVYK,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Статтю присвячено аналізу показників розвитку банківських систем країн – членів Співдружності незалежних держав. Проаналізовано особливості їх функціонування на сучасному етапі та в період до початку світової фінансово-економічної кризи 2008 року. Здійснено порівняльний аналіз окремих показників розвитку банківських систем країн СНД. Визначено обсяги відтоку капіталу з країн співдружності через їх банківські системи в посткризовий період.

The article is devoted to the analysis of the banking systems’ performance of the Commonwealth of Independent States member countries. The characteristic of their activity at the present stage and in the period before the global financial crisis of 2008 year is given. The comparative analysis of individual indicators of banking systems development of CIS countries is presented. The amount of capital outflow through their banking systems in post-crisis period is determined.
Детальніше
Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

STRATEGIC ANALYSIS OF RESOURCE POTENTIAL’S FORMING SYSTEM OF BANK IN THE CONDITIONS OF COMPETITIVE ENVIRONMENT

Ірена БАРИЛЮК
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Irena BARYLYUK,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of Lviv

У статті теоретично обґрунтовано та адаптовано методику використання інструментарію стратегічного аналізу в процесі формування ресурсного потенціалу банків, яка передбачає розроблення збалансованої системи показників, що дозволить банкам підвищити ефективність формування та реалізації ресурсних стратегій в умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища та зростання конкуренції на фінансових ринках.

In the article the methodology of using the tools of strategic analysis (based on the applying of the Balanced Scorecard) is theoretically grounded and adapted to the process of forming of resource potential of banks. The suggested approach will enable banks to improve the process of planning and implementation of the resource strategies in the conditions of dynamic development of environment and increasing competition in financial markets.
Детальніше