Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань

УДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС фОРМУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

THE PERFECTION OF CONDITIONS FOR SOCIAL PARTNERSHIP IN UKRAINE DURING THE FORMATION OF ECONOMY OF KNOWLEDGE ON A GLOBAL BASIS

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Doctor of Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

З метою забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності господарської системи України, її товарів та послуг під час формування в глобальному масштабі економіки знань у статті розглянуті можливості вдосконалення умов соціального діалогу. У зв’язку з підготовкою нового Трудового кодексу України спеціально розглянуто проблему комплексного реформування нормативно-правового регулювання трудових відносин.

In order to ensure the growth of the competitiveness of Ukrainian economic system, its products and services when arising a global knowledge-based economy in the article the possibilities of improving the conditions of social dialogue are investigated. In connection with the preparation of the new Labour Code, the problem of a comprehensive reform of legal regulation of labour relations is specifically considered.
Детальніше
До питання природи та ідентифікації структурних зрушень в економіці: методологічний аспект

ДО ПИТАННЯ ПРИРОДИ ТА ІДЕНТИфІКАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ABOUT THE NATURE AND IDENTIFICATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: METHODOLOGICAL ASPECTS

Сергій ПЕТРУХА
,
заступник директора Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Sergiy PETRUKHA,
Deputy Director, Institute of the Postgraduate Education of the State Educational-Scientific Establishment «The Academy of Financial Management» of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Ніна ПЕТРУХА,
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Nina PETRUKHA,
Institute of the Postgraduate Education of the State Educational-Scientific Establishment «The Academy of Financial Management» of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

У статті різновекторно вивчено проблему побудови критеріально-показникової бази ідентифікації структурних зрушень в економіці крізь призму їх природи на тлі стагнації темпів економічного зростання на світовому рівні.

Problems of constructing criterion-exponential basis to identify structural changes in the economy through the prism of their nature and against the backdrop of stagnation in world economic growth are versatile investigated.
Детальніше
Постіндустріальне суспільство як вектор розвитку національної економіки

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

POST-INDUSTRIAL SOCIETY AS A VECTOR OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Емілія ПРУШКІВСЬКА
,
кандидат економічних наук,
докторант Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Emiliya PRUSHKIVSKA,
PhD in Economics,
doctoral candidate of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

У статті досліджуються ознаки постіндустріального суспільства в національній економіці, виділяються суперечності його розвитку в розвинених країнах та обґрунтовується необхідність пошуку їх рішення для зменшення негативного прояву в економіці України.
Детальніше
Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

TRANSPORT DEVELOPMENT UNDER THE CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATION OF UKRAINIAN ECONOMY

Михайло ЦВЄТОВ
,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Mykhaylo TSVYETOV,
PhD in Economics,
State University for Transport Economy and Technologies, Kyiv

В умовах ринкової економіки в якості базового системоутворюючого компонента життєво важливих сфер держав (економічної, соціальної, територіальної, зовнішньоекономічної) виступає транспорт, що обумовлює необхідність формування відповідної державної транспортної політики.
Детальніше
Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИДАТКАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКУ

INCOME AND CHARGES MANAGEMENT OF HOUSEHOLD UNDER THE MARKET CONDITIONS

Любов ЛІПИЧ
,
доктор економічних наук,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Lyubov LIPYCH,
Doctor of Economics,
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

Сергій МОСТЕНЕЦЬ,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Sergiy MOSTENETS’,
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

У статті досліджено систему доходів та ви-датків домогосподарств, їх структуру та динаміку. Проведено аналіз сукупних витрат і ресурсів домогосподарств України. Обґрунтовано фактори, що впливають на стан доходів та видатків вітчизняних домогосподарств.

The article investigates the system of income and charges of households, their structure and dynamics. Aggregate charges and resources of Ukrainian households are analysed. The factors, which effect on the income and charges state of national households are grounded.
Детальніше
Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ПРІОРИТЕТНА ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ СТОСОВНО ПРОВЕДЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

ECONOMIC ASSESSMENT AS A PRIORITY FORM OF FINANCIAL CONTROL AT COMPANIES OF OIL AND GAS FIELD OF UKRAINE CONCERNING THE ISSUES OF ENVIRONMENTAL MEASURES REALIZATION

Ірина ПЕРЕВОЗОВА
,
кандидат економічних наук,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Iryna PEREVOZOVA,
PhD in Economics,
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Статтю присвячено визначенню економічної екс-пертизи як пріоритетної форми фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів.
Суть економіко-експертного дослідження в такому випадку може бути зведена до завдання визначення найбільш економіко-доцільних напрямів реалізації запропонованого заходу щодо рівня витрат на їх проведення або в зворотному вигляді – для обґрунтованості впевненості щодо достовірності понесених витрат на вже реалізований захід.

This article focuses on the definition of economic expertise as a priority form of financial control at oil and gas enterprises of Ukraine concerning issues of environmental measures realizations.
The essence of the economic-expert study in such a case can be reduced to the problem of determining the most economic and viable areas of implementation of the proposed action in terms of the costs of their implementation. Or in reverse as to the validity of confidence in the reliability of the costs spent on measure already been implemented.
Детальніше
  • 0
Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ СТРУКТУРИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

ECONOMIC CONTENT OF THE NATIONAL ECONOMY DEFINITION AND ITS STRUCTURE IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY


Алла СТАРОСТІНА,
доктор економічних наук,
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Alla STAROSTINA,
Doctor of Economics,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Емілія ПРУШКІВСЬКА,
кандидат економічних наук,
докторант Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Emiliya PRUSHKIVSKA,
PhD in Economics,
person working for doctor's degree of the Taras Shevchenko National Uuniversity of Kyiv
Детальніше