Формування державно-приватних партнерств у лісовому господарстві: пріоритети та механізми

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМИ

STATE-PRIVATE PARTNERSHIPS FORMING IN FORESTRY: PRIORITIES AND MECHANISMS

Максим ШЕСТАК
,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

У статті обґрунтовується доцільність встановлення партнерських відносин між місцевою владою та суб’єктами лісогосподарського підприємництва з метою нарощення лісоресурсного потенціалу окремих територій та диверсифікації ведення лісового господарства. Пропонується створення державно-приватних партнерств у сфері переробки відходів лісосічного виробництва, заготівлі та первинної переробки недеревної сировини, розбудови індустрії рекреаційного лісокористування й розширеного відтворення потенціалу мисливського господарства. Визначено пріоритетні напрями внесення змін у природоохоронне законодавство, які забезпечать необхідні інституціональні передумови для налагодження партнерських відносин у сфері відновлення, відтворення та охорони лісоресурсного потенціалу.

It is grounded the expediency of establishing collaborating relations between local authorities and forestry business subjects in order to increase forest resource potential of particular territories and to diversify the forest business. It is offered to create state-private partnerships in the field of forest debris recycling, logging, development of recreational forest using and extended potential’s renovation of haunting sector. The priority directions for introduction of amendments to environmental regulations capable to provide necessary institutional preconditions for setting up collaborating relations in the field of restoration, recreation and protection of forest resource potential are determined.
Детальніше
Венчурне фінансування як механізм задіяння інноваційного потенціалу підприємницького середовища регіону

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАДІЯННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

THE VENTURE FINANCING AS A MECHANISM FOR ENGAGEMENT THE INNOVATION POTENTIAL OF THE REGION’S BUSINESS ENVIRONMENT

Микола БУТКО
,
доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernigiv State Technological University

Ольга ПОПЕЛО,
кандидат економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Olga POPELO,
PhD in Economics,
Chernigiv State Technological University

Визначено особливості венчурного фінансування, розглянуто взаємозв’язок між його суб’єктами, наведено класифікацію венчурного фінансування малого підприємництва.

The features of venture financing have been defined, the interrelation among its entities has been considered, the classification of venture capital financing of small business has been offered.
Детальніше
Державне замовлення в Україні та напрями формування контрактної системи його реалізації для цілей розвитку

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНТРАКТНОЇ СИСТЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ

THE STATE ORDER IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF FORMATION OF CONTRACT SYSTEM OF ITS REALISATION FOR DEVELOPMENT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yurii KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито чинники втрати стимулюючої функції державного замовлення в Україні. Виявлено автономізацію систем державного замовлення і державних закупівель по відношенню одна до одної. Показано потенціал державного замовлення для стимулювання вітчизняного виробництва за умов інтеграції у нього державних закупівель і створення єдиного технологічного циклу задоволення суспільних потреб. Обґрунтовуються напрями формування в Україні державної контрактної системи як господарського механізму реалізації державного замовлення на основі названого циклу.

The reasons of loss of stimulating function of the state order in Ukraine are opened. Autonomy of systems of the state order and the state purchases under the relation to each other is revealed. The potential of the state order for stimulation of a domestic production under condition of integration into it of the state purchases and creation of a uniform work cycle of satisfaction of public requirements is shown. Formation directions in Ukraine the state contract system as economic mechanism of realisation of the state order on the basis of the named cycle are proved.
Детальніше
Інституціональне середовище розвитку ринкової інфраструктури лісоресурсної сфери

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF FOREST RESOURCES FIELD

Анатолій КАРПУК
,
доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Формування ефективної ринкової інфраструктури розвитку лісоресурсної сфери передбачає створення відповідного інституціонального середовища, спрямованого на об’єднання зусиль підприємницьких структур, органів державної влади, потенційних інвесторів, місцевих громад та окремих працівників галузі з метою поглиблення господарської інтеграції та впорядкування майнових відносин.
Розроблена модель формування інституціонального середовища розвитку інфраструктури лісоресурсної сфери передбачає визначення найбільш ефективних засобів державного регулювання для кожного із суб’єктів регуляторного впливу, врахувавши при цьому засоби ринкового регулювання, що дозволить сформувати найбільш ефективні для кожного з видів інфраструктури форми інтеграції суб’єктів і форми майнових відносин, які забезпечать отримання бажаних результатів регулювання для кожного з визначених суб’єктів. Виходячи із форми розробленої моделі оптимальною вважатиметься така організація ринкової інфраструктури лісоресурсної сфери, що дозволить отримати більші позитивні результати регуляторного впливу для всіх суб’єктів, ніж здійснені початкові витрати на застосування комплексу стимулюючих заходів. Це стане можливим тільки за рахунок налагодження партнерських відносин між органами державної влади й місцевого самоврядування, підприємницькими структурами та місцевими громадами.

Building an effective market infrastructure development of forest resources field involves creating appropriate institutional environment, aimed to bring together businesses, public authorities, potential investors, local communities and individual workers in the sector in order to promote economic integration and streamlining of property relations.
The developed model of the institutional environment infrastructure development of forest resources field involves identifying the most effective means of government regulation for each of the subjects of regulatory impact, taking into account that the means of market regulation, which will generate the most effective for each type of infrastructure forms the integration of subjects and forms of property relationships that provide the desired results control for each of the identified entities. Based on the developed model forms considered optimal organization of the market infrastructure of forest resources field which will received more positive results for the regulation of all subjects compared with the original cost of the use of complex stimulus. This will be possible only through partnerships between state and local authorities, business community and local communities.
Детальніше
Розширення ресурсної бази бізнес-розвідки в контексті вдосконалення організаційної культури компанії на тлі розвитку інтеграційних процесів

РОЗШИРЕННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БІЗНЕС-РОЗВІДКИ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОМПАНІЇ НА ТЛІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

RESOURCE BASE’S EXTENSION OF BUSINESS INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE COMPANY’S ORGANIZATIONAL CULTURE AGAINST A BACKGROUND OF THE INTEGRATION PROCESSES

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
кандидат економічних наук,
Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
Doctor of Sociology,
PhD in Economics,
Kyiv

У статті досліджується розширення в глобальному масштабі присутності бізнес-розвідки в комерційному світі на тлі розвитку інтеграційних процесів. Увага приділяється відображенню особливостей нашого часу в інформаційній сфері. У цьому контексті розглядаються перспективні тенденції трансформації організаційної культури та управлінських відносин. Узагальнюються міжнародні процеси взаємодії державних і недержавних (комерційного та некомерційного недержавного) секторів для захисту національних інтересів. Формуються висновки щодо ефективних шляхів з осучаснення інформаційної інфраструктури та корпоративної культури. З цих позицій на макро- і мікрорівнях досліджуються передумови створення продуктивної системи використання переваг устрою відкритого суспільства.

The article deals with the expansion of global business intelligence presence in the commercial world against the background of the integration processes. Attention is paid to the reflection characteristics of our time in the information field. In this context leading trends transforming organizational culture and management relations are considered. The results of studying the features and capabilities of the business intelligence in the implementation of equitable cooperation in the information age are considered. International processes of interaction between state and non-state (non-commercial and non-government) sector to protect national interests are summarized. From this perspective on the macro- and micro levels the prerequisites of creating the productive system to take advantages of the open society system are investigated.
Детальніше
Державне замовлення в Україні та напрями формування контрактної системи його реалізації для цілей розвитку

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНТРАКТНОЇ СИСТЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ

THE STATE ORDER IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF FORMATION OF CONTRACT SYSTEM OF ITS REALISATION FOR DEVELOPMENT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yurii KINDZERSKYI,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито чинники втрати стимулюючої функції державного замовлення в Україні. Виявлено автономізацію систем державного замовлення і державних закупівель по відношенню одна до одної. Показано потенціал державного замовлення для стимулювання вітчизняного виробництва за умов інтеграції у нього державних закупівель і створення єдиного технологічного циклу задоволення суспільних потреб. Обґрунтовуються напрями формування в Україні державної контрактної системи як господарського механізму реалізації державного замовлення на основі названого циклу.

The reasons of loss of stimulating function of the state order in Ukraine are opened. Autonomy of systems of the state order and the state purchases under the relation to each other is revealed. The potential of the state order for stimulation of a domestic production under condition of integration into it of the state purchases and creation of a uniform work cycle of satisfaction of public requirements is shown. Formation directions in Ukraine the state contract system as economic mechanism of realisation of the state order on the basis of the named cycle are proved.
Детальніше
Організаційно-економічний механізм трансформації відносин власності у сфері меліорованого землеробства в умовах приватної власності на землю

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ МЕЛІОРОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PROPERTY RELATIONS TRANSFORMATION IN THE FIELD OF RECLAIMED FARMING UNDER CONDITIONS OF PRIVATE LAND OWNERSHIP

Леонід КОЖУШКО
,
доктор технічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Leonid KOZHUSHKO,
Doctor of Technics,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Ольга МАНДЗЮК,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Olga MANDZIUK,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne
Детальніше